Rammeplanens fagområder - vårt fokus

Kommunikasjon, språk og tekst

Tilegnelsen av det muntlige språket er viktig i førskolebarns utvikling. Barnehagen arbeider med muntlig tekst, overlevert tekst og barns tekstskaping.
Kommunikasjon er et vekselspill mellom å motta , tolke og være avsender av budskap.
I barnehagen er også den non- verbale kommunikasjonen veldig viktig. Barn ser mye på hvordan ting sies, de legger merke til tonefall, stemmeleie, kroppsspråk og mimikk.

Kropp, bevegelse og helse

I løpet av førskolealder tilegner barn seg grunnleggende fysiske og motoriske ferdigheter. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.

Kunst, kultur og kreativitet

Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer.

Natur, miljø og teknikk

Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen og mellom mennesket og naturen.

Etikk, religion og filosofi

Barn utvikler sin identitet og kulturelle tilhørighet gjennom samspill med mennesker og nærmiljø. Barnehagen må forholde seg til barns undring over grunnleggende spørsmål.
Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Den etiske veiledning barnehagen gir barn, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning.

Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.

Antall, rom og form

Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Barn er opptatt av telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.